Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อร่วมกันพิจารณา ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ คน เพื่อร่วมกันพิจารณา ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
- ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีฐานปิยาราม ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
- องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
- อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้

ชุมชนคุณธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๕ แห่ง ระดับส่งเสริม จำนวน ๑๖๘ แห่ง ระดับพัฒนาคุณธรรม จำนวน ๔๗ แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๖๐ แห่ง

องค์กรคุณธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๕ แห่ง ระดับส่งเสริม จำนวน ๒๐๘ แห่ง ระดับพัฒนาคุณธรรม จำนวน ๙๘ แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๖๙ แห่ง

อำเภอคุณธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ อำเภอ ระดับพัฒนาคุณธรรม จำนวน ๕ แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวนน ๖ แห่ง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๑ แห่ง

ในการนี้ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางกนกกาญจน์ เสียงเพราะ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นางภาวนา ถนอมพลกรัง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายสุริยัน เกื้อกูล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้นำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับรอง และรายงานกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 310

กลับหน้าแรก