Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น ๒ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ และคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบและคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น เพื่อลงพื้นที่ประเมินผลในเชิงประจักษ์ ดังนี้
๑. ระดับชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดแสนเมืองมา อำเภอเชียงคำ และชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๒. ระดับองค์กรคุณธรรม จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูซาง
๓. ระดับอำเภอ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน และอำเภอภูกามยาว

โดยกำหนดลงพื้นที่เพื่อประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖


จำนวนผู้เข้าชม : 349

กลับหน้าแรก