Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอเมืองพิจิตร ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน ด้วยพลังบวร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

การประชุมหารือการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

การประชุมการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การประชุมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สถานที่ตั้งชุมชน/หน่วยงานที่เสนอผลงานเข้ารับการประเมิน

การประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๒๐ น. นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางปัญจนาภรณ์ แสนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการยกระดับชุมชน องค์กร อำเภอ ให้เป็นชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ระดับต้นแบบ ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้เข้าพบนายไพโรจน์ แก้วลา ปลัดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอท่าบ่อ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับให้เป็นองค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับต้นแบบ

การประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางปัญจนาภรณ์ แสนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการยกระดับชุมชน องค์กร อำเภอ ให้เป็นชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ระดับต้นแบบ ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ​ชุมชน องค์กร อำเภอ​คุณธรรม​ต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร​ อำเภอ​คุณธรรม​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทรฺ์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม​ระดับจังหวัด จังหวัด​นครราชสีมา​ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ​ชุมชน องค์กร อำเภอ​คุณธรรม​ต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร​ อำเภอ​คุณธรรม​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ , ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ