Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางฐิตารีย์ อินทร์ตาแสง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยการร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีมีคุณธรรม” ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จำนวนผู้เข้าชม : 473

กลับหน้าแรก