Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-  ๒๕๖๕) ต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมีแผนการขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับจังหวัดที่สนใจและมีความพร้อมที่จะร่วมบูรณาการการทำงานด้านต่างๆ 

ในการนี้ นางฐิตารีย์ อิทร์ตาแสง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพิจิตร นำโดยพระครูพิสณฑ์กิจจาทร ดร.ประธานเครือข่ายพลังบวรจังหวัดพิจิตร นายสุรสิงห์ แจ่มใส ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และนายไพรัช กาวประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนพิจิตรจังหวัดคุณธรรม โดยการจัดทำธนาคารความดีร่วมกับ ๑๓ เครือข่ายของจังหวัดพิจิตร ในครั้งนี้ด้วย 

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๑) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 783

กลับหน้าแรก