Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนอัตลักษณ์คุณธรรม เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนอัตลักษณ์คุณธรรม เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสีทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนขยาย) อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชั้น ๘ อาคาร ๕ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขการประชุมดังกล่าวฯ

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กรมการศาสนา ลงใต้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ผนึกกำลังเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างคุณธรรมทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคใต้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียนทรัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

การประชุมเครือข่ายองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมสงขลา จัดประชุมเครือข่ายองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

การประกาศปฏิญญาและลงนามความเข้าใจ การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ (องค์กรคุณธรรม) คุณธรรมต้นแบบ และประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม"

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติการประกาศปฏิญญาและลงนามความเข้าใจ การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ (องค์กรคุณธรรม) คุณธรรมต้นแบบ และประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม" โดยมี ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธี