Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจัดประชุมคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมการประชุมคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการขับเคลือนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดชุมพร เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่นด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ มุ่งสู่เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๑

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


จำนวนผู้เข้าชม : 414

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ