Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑ ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑ องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑ อำเภอ ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑) ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านวังกรด (ย่านเก่าวังกรด) ๒) ประเภทองค์กร ได้แก่ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ๓) ประเภทอำเภอ ได้แก่ อำเภอบางมูลนาก ในการนี้ นางฐิตารีย์ อินทร์ตาแสง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 369

กลับหน้าแรก