Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมไมตรี สช. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมฯ นางธมลวรรณ รักษ์สังข์ วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องมรกต ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง

สำนักงานวัฒนธรรจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร