Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๒ การยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การประเมินจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- “ร่าง” ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดตรัง
- “ร่าง” ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
- “ร่าง” แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรังตามปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ พร้อมมอบหมายหน่วยงานและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงาน


จำนวนผู้เข้าชม : 161

กลับหน้าแรก