Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้แทนภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดหลัก จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และตัวชี้วัดหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายคุณธรรมในทั่วทุกพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมไปสู่มาตรฐานด้านคุณธรรม ที่มีขีดความสามารถในการให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อสังคมให้เกิดการแพร่หลาย โดยการจัดงานระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค 

ทั้งนี้ การจัดงานฯ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม อาทิ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับคุณธรรมในโลกวิถีใหม่และก้าวย่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ความท้าทายและทางออก การจัดนิทรรศการตลาดนัดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การแสดงกิจกรรมของภาคีเครือข่ายคุณธรรม การร่วมพูดคุยกับบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำเครือข่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในประเด็นการส่งเสริม และขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม


จำนวนผู้เข้าชม : 67

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ