Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวพรพนิต ผดุงสงฆ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓๕ คน โดยในการประชุมครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญ ที่แจ้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบและมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. การยกย่องเชิดชูเกียรติอำเภอคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรองคนดีศรีจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


จำนวนผู้เข้าชม : 162

กลับหน้าแรก