Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คุณธรรมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงรายพร้อมขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหาร และผู้แทน ๖ ภาคีเครือข่ายทางสังคม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม มีนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายดำเนินการประชุมในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๑ คน จาก ๖๒ หน่วยงาน นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการประชุมโดยมีสาระสำคัญว่า คุณธรรมสอดแทรกอยู่ในองคาพยพของทุกส่วน เราต้องมีคุณธรรมในจิตใจ เราต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ แม้จะเป็นเรื่องยาก เราต้องสร้างจิตสำนึกในทุกช่วง ถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อมุ่งให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมได้อย่างแท้จริง รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอบทบาท ภารกิจของศูนย์คุณธรรมและโมเดลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและกล่าวเน้นย้ำว่า ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม เราส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนคุณธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม โดยเปิดพื้นที่ให้เกิดตลาดนัดคุณธรรม ใช้กระบวนการเล่าสู่กันฟัง ชม แชร์ เชียร์ โชว์ เชื่อมโยงความดีของทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤตินิสัยของคน  ทั้งนี้ องค์กรภาคีเครือข่ายต่างยินดีร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างเต็มพลังให้เป็นรูปธรรมใน ๓ ปี

ข่าวโดย นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์/นายประมวล บุญมา 
ภาพโดย นายบุญญานนท์ ศรีโท
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม


จำนวนผู้เข้าชม : 2837

กลับหน้าแรก