Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้ง นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ จากหลายภาคส่วน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ตามที่สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอ ๒๒ จังหวัด และมีมติแบ่งกลุ่มการสนับสนุนจังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางของศูนย์คุณธรรม ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ

กลุ่ม ๑ จังหวัดใหม่ (ขยายผล) 

กลุ่ม ๒ จังหวัดคุณธรรมที่มีเครือข่ายทางสังคมที่โดดเด่น 

กลุ่ม ๓ จังหวัดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเอง 

    ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพิจารณาในกลุ่มที่ ๑ จังหวัดใหม่ (ขยายผล) ที่มีต้นทุนสูงตามหลักเกณฑ์ความพร้อม ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) ทั้งนี้ จะมีการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการประเมินเป็นจังหวัดคุณธรรมระดับประเทศต่อไป และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และร่วมกันสร้างกระแสคุณธรรมพึงประสงค์ ๕ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู
    นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๖ นี้ กรมการศาสนา ในฐานะคณะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการคนดีศรีจังหวัด ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ และผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่น จึงได้ให้ จังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด จำนวน ๒ ประเภท คือ

๑. ประเภทเด็ก/เยาวชน อายุ ๑๓-๒๕ ปี จังหวัดละ ๑ รางวัล

๒. ประเภทประชาชน จังหวัดละ ๑ รางวัล 


จำนวนผู้เข้าชม : 379

กลับหน้าแรก