Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ และกำหนดตรวจประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ในวันนี้ คณะทำงานชุดที่ ๑ ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คณะทำงานได้ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา อำเภอบัวใหญ่

๒. วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่

๓. โรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง

เพื่อประกาศยกย่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมาต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 830

กลับหน้าแรก