Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมไปในระดับอำเภอ อำเภอไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักวัฒธรรมจังหวัดอุดรธานี ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี แสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน)

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน) ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี

การประชุมคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุมชน ตามลำดับ

พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร และอำเภอ

การประชุมคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดประชุมคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด จำนวน ๓ ชุมชน พร้อมจัดเรียงลำดับความโดดเด่นของชุมชนดังกล่าว

การประชุมจัดทำแผนด้านวัฒนธรรม/แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมระดับอำเภอของอำเภอทรายทองวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมการจัดทำแผนด้านวัฒนธรรม/แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมระดับอำเภอของอำเภอทรายทองวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายนิธิกร กางกอน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปลัดอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นประธานการประชุมฯ

การประชุมจัดทำแผนด้านวัฒนธรรม/แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมระดับอำเภอของอำเภอโกสัมพีนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมการจัดทำแผนด้านวัฒนธรรม/แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมระดับอำเภอของอำเภอโกสัมพีนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมชาย ฉัตรชุณหกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปลัดอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานการประชุมฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนฯ ต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดดงกลาง(บ้านดงกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการชุมชนฯ ต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" วัดดงกลาง(บ้านดงกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต ประธานชุมชนคุณธรรมฯ วัดดงกลาง(บ้านดงกลาง) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนฯ ต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดสำนักขุนเณร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มกิจการพิเศษและผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอดงเจริญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการชุมชนฯ ต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดสำนักขุนเณร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระครูสิริสุตโสภณ ดร. ประธานชุมชนคุณธรรมฯ วัดสำนักขุนเณร เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมวัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วธ. มอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๒๓๕ รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง G5 ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๕๐ รูป/คน นายอิทธิพล กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน จึงมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน ๒๓๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๖ ชุมชน ๒. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๘๔ องค์กร ๓. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๐ อำเภอ ๔. จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๕ จังหวัด เพื่อรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบโล่รางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และจะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความผูกพันกับหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม สามารถส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก แต่ด้วยความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนจึงได้ปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ New normal ทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในวันนี้จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและเสริมแรงจูงใจในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”