Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอทับคล้อ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดพิจิตร ณ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

    ในการนี้ นางสาวชลฤดี บุญบาล นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธานการประชุมโดยมีชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรมในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 782

กลับหน้าแรก