Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินยกระดับ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบให้ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางสาวกฤชมน มะโนวาง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางบุปผา ภูมิภักดิ์โภคิน นางสาวนวพร นวลประดิษฐ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายชานนท์ กุลศรี และนายสุภัทร จันทร์ตะลิ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินยกระดับ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ ผู้นำชุมชนและองค์กรคุณธรรมในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม และอำเภอราชสาส์น พร้อมทั้งบรรยายชี้แจงการประเมินระดับคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีนายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานการประชุมในเวลา ๐๙.๓๐ น. และนายอำเภอราชสาส์นเป็นประธานการประชุมในเวลา ๑๓.๓๐ น. ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ 

ในการนี้ ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งมอบคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมให้กับประธานคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ และมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำชุมชน และองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในที่ประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอพนมสารคาม และห้องประชุมที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา


จำนวนผู้เข้าชม : 535

กลับหน้าแรก