Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ" ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  โดย กรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรม "ชุมชนสุขภาวะ" ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเครื่อข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมจากทั่วประเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการโดยแบ่งเป็น ๑๐ ฐานความรู้ ได้แก่ ๑.ฐานร้อยป่า ร้อยชีวิต ๒.ฐานขยะไม่แขยง ๓.ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของกินปลอดภัยเพื่อไทยทุกคน ๔.ฐานเอากับหนูไหม!!ชีวิตดี้ดีสถานีสร้างสุข@Happy zone ๕.ฐานบ้านอยู่ดีมีสุข ๖. ฐานชวนคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอ...ธรรมนูญ ๗.ฐานเมืองปลอดภัยชุมชนร่วมใจสร้างเมืองปลอดภัย ไทยลดตายได้ด้วยความร่วมมือ ๘. ฐานสังคมยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม ๙. ฐานกองทุนเกื้อหนุนชีวิตและ ๑๐. ฐานมนต์รักเสน่ห์ชุมชน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)โดยกรมการศาสนา นำนิทรรศการการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ไปจัดแสดงพร้อมนำหนังสือพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและหนังสือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปมอบแก่ผู้สนใจ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม "จิตอาสาพับถุงยาพอเพียง"มอบให้กับโรงพยาบาล  และสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานและให้ความสนใจจำนวนมาก


จำนวนผู้เข้าชม : 2198

กลับหน้าแรก