Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วธ. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน ๖๑ หน่วยงาน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้
เพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม โดยเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คือ “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องเกิดจากการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก แต่ทุกภาคส่วนยังคงดำเนินงานจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ New normal

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจของ
กระทรวงวัฒนธรรมในการประกาศยกย่อง ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน ๔๕ แห่ง ประกอบด้วย ระดับต้นแบบ จำนวน 7 แห่ง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระดับคุณธรรม จำนวน 27 แห่ง อาทิ กรมการศาสนา, กรมศิลปากร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 11 แห่ง อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน), หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๒. องค์กรอิสระภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน ๑,๑๕๕ แห่ง ประกอบด้วย ระดับต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่, ธนาคารออมสิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระดับคุณธรรม จำนวน 1,142 แห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร และระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 9 แห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพุทธมณฑล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรม
ในระดับต่าง ๆ ที่สามารถเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

-------------------------------------


จำนวนผู้เข้าชม : 1052

กลับหน้าแรก