Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น "จังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น "จังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" โดยมีผู้นำศาสนาพุทธ (เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งสองนิกาย) ผู้นำศาสนาคริสต์ และผู้นำศาสนาอิสลาม พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๓๐ แห่ง ร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


จำนวนผู้เข้าชม : 417

กลับหน้าแรก