Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทาง และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีรายละเอียดการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ดังนี้

๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

๒) แนวทางการส่งเสริม พัฒนา และการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

๓) แนวทางการประกาศยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง ทั้งนี้ ประธานได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดระนอง


จำนวนผู้เข้าชม : 495

กลับหน้าแรก