Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำราญการพิเศษ) และนางสาวอุทุมพร ฝั่งนที ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสาวระวีวรรณ โตวารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวรุจิเรข มั่นเมือง นายพลภัทรอู่ไทย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายธานี ภาคีชีพ และนางสาววรปภา สุขหร่อง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมชี้แจงเป้าหมายและแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม ดังนี้ ๑.การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินอำเภอคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้่แก่ ชุมชน ในพื้นที่ ๒.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอลานกระบือ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


จำนวนผู้เข้าชม : 1110

กลับหน้าแรก