Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรให้ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนราภรณ์ มหาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้

๑) ระดับชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ อำเภอเมืองพะเยา และชุมชนคุณธรรมวัดนันตาราม อำเภอเชียงคำ

๒) ระดับองค์กร จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒, สำนักงานที่ดินพะเยา สาขาจุน, มหาวิทยาลัยพะเยา, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงม่วน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

๓) ระดับอำเภอ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอจุนภาพ/ข่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา


จำนวนผู้เข้าชม : 438

กลับหน้าแรก