Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ที่ปรึกษาและะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

ศน. วางกรอบแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม เป็นวาระจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

กรมการศาสนาจัดประชุมจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระดับนโยบายภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมการศาสนาจัดประชุมจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๑ (หลังเก่า)

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมการศาสนาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์