Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้แทนภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๒๔๘ แห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ผู้แทนกระทรวง องค์กรอิสระ หน่วยงานอิสระ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ พระนครคีรี ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วธ. ยกย่อง ๑๕๓ องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระและองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกลาง โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ

คกก. คุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๒๔๘ แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คนที่ ๑ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา คัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล